Regulamin

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie usługami świadczonymi przez firmę ProfitNOR. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze usługi były jak najwyższej jakości oraz aby sprostały Państwa oczekiwaniom.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

§ 1 Ogólne warunki świadczenia usług konsultingowych.

 

1. Podstawą realizacji usług jest złożenie zamówienia przez klienta, drogą telefoniczną lub elektroniczną, po potwierdzeniu zawarcia umowy poprzez wiadomość SMS lub e-mail.
2. Klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych oraz wysłania dokumentacji niezbędnej do wykonania usługi.
3. Kontakt z firmą ProfitNOR dotyczący świadczonych usług odbywa się drogą telefoniczną pod następującymi numerami telefonu: +47 941 99 149 lub +48 798 381 661 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@profitnor.no lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://profitnor.no/kontakt.
4. Logo firmy, opisy, umieszczone na stronie informacje oraz zawartość strony internetowej stanowią własność firmy ProfitNOR i są prawnie chronione. Jakiekolwiek wykorzystywanie własności firmy może odbywać się jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody od ProfitNOR.

 

§ 2 Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług konsultingowych.

 

1. Firma ProfitNOR świadczy usługi dla Polaków w Norwegii w zakresie: pomocy przy składaniu wniosków o zasiłki, pisaniu różnego rodzaju podań i odwołań, rozliczeń podatkowych, pomocy przy odzyskiwaniu zaległych należności, pomocy przy składaniu wniosku o kredyty, formalnościami z tym związanymi, tłumaczeń przysięgłych oraz pomocy prawnej.
2. Usługi świadczone przez firmę ProfitNOR są odpłatne.
3. Cennik dostępny jest na stronie internetowej: https://profitnor.no/cennik
4. Firma ProfitNOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez norweskie urzędy przy rozpatrywaniu podań, wniosków, rozliczeń podatkowych i innych. W przypadku takiego błędu, firma ProfitNOR oferuje pomoc w napisaniu odwołania, zgodnie z cennikiem zawartym na stronie internetowej.
5. Przekazanie danych osobowych oraz dokumentów jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi.
6. Dokumenty dostarczane są w formie elektronicznej, pod adres mailowy: kontakt@profitnor.no
7. Klient jest zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację, niezbędną do wykonania zamówionej usługi. W przypadku, kiedy przekazana dokumentacja jest niekompletna, firma ProfitNOR kontaktuje się z klientem telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail z prośbą o uzupełnienie dokumentacji. Termin realizacji usługi może wtedy zostać przesunięty na późniejszy termin.
8. Klient podczas wstępnej rozmowy telefonicznej lub korespondencji elektronicznej zostaje poinformowany, że wysłanie dokumentacji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług konsultingowych drogą elektroniczną.
9. Po zawarciu umowy o świadczeniu usług konsultingowych drogą elektroniczną, klient otrzymuje od firmy ProfitNOR potwierdzenie zawarcia umowy wraz z wyznaczonym terminem realizacji usługi, ceną za zleconą usługę i danymi do przelewu, oraz informację o ewentualnych kosztach dodatkowych związanych z wykonaniem usługi.
10. W przypadku braku kompletnej dokumentacji i/ lub płatności, bądź opóźnieniu w wysłaniu dokumentów przez klienta ProfitNOR zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi. O takiej zmianie klient jest informowany drogą elektroniczną lub poprzez wiadomość SMS.
11. Po wykonaniu usługi przez firmę ProfitNOR klient otrzymuje przygotowaną dokumentację na wcześniej wskazany adres e-mail, oraz instrukcję dotyczącą dalszego postępowania.

 

§ 3 Warunki płatności za Usługi.

 

1. Po zawarciu umowy o świadczeniu usług konsultingowych drogą elektroniczną z firmą ProfitNOR, klient otrzymuje fakturę z terminem płatności do 7 dni.
2. W szczególnych przypadkach firma ProfitNOR może ustalić inną datę płatności.
3. W przypadku, kiedy klient nie dokona płatności w terminie, firma ProfitNOR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i/ lub podjęcia działań windykacyjnych.

 

§ 4 Odstąpienie od Umowy.

 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w okresie 14 dni od jej zawarcia.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, kiedy klient wyraża zgodę na wykonanie usługi przed 14- dniowym terminem na odstąpienie od umowy.
3. ProfitNOR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach kiedy dokumentacja otrzymana od klienta jest niekompletna i nie pozwala na realizację usługi, kiedy dokumentacja jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do autentyczności.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych.

 

1. ProfitNOR zobowiązuje się do ochrony danych osobowych podawancyh przez klienta.
2. Dane osobowe przekazywane firmie ProfitNOR są niezbędne do realizacji usługi.
3. ProfitNOR nie udostępnia danych osobowych otrzymanych od klienta innym podmiotom.
4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od ProfitNOR drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, zgoda może zostać wycofana przez klienta w każdej chwili.

 

§ 6 Reklamacje

 

1. ProfitNOR nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia wynikające ze strony klienta lub norweskich urzędów.
2. W przypadku, kiedy klient stwierdza wadę przy wykonanej przez ProfitNOR usłudze, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje należy składać pisemnie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres mailowy: kontakt@profitnor.no
3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 10 dni od daty jej otrzymania.
4. Jeśli usługa została wykonana przez firmę ProfitNOR w sposób wadliwy, ProfitNOR zastrzega sobie prawo do usunięcia wad bez redukcji we wcześniej ustalonej z klientem cenie.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem znajdują zastosowania przepisy norweskiego prawa.
2. ProfitNOR zastrzega sobie prawo do zarówno zmiany cennika jak i regulaminu. Zmiany te dotyczą tylko nowo zawartych umów.